چهارشنبه 17 مرداد 1397  10:10 ق.ظ

• شرکت تعاونی :
شرکت تعاونی (co-operative) مشارکتی است که عده ای از افرادی که صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلا خویشاوند، دوست، همسایه یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گرد هم می آیند و در حقیقت به هم کمک می کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، تعاونی درست می کنند، سرمایه معینی را در میان می گذارند و دسته جمعی مشکل را حل می نمایند؛ درواقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر،جمعیتی کوچک را پدید می آورند.

• اهداف شرکت های تعاونی :
ماده 1 قانون بخش تعاونی، اهداف بخش تعاونی را چنین احصاء نموده است :
1. قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسالیل کار ندارند.
2. قرار گرفتن مدیریت وسرمایه ومنافع حاصله در اختیار نیروی کار وتشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
3. پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4.ایجاد وتأمین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
5.توسعه وتحکیم و مشارکت و تعاون عمومی بین همه ی مردم
6.پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر
7.جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

• انواع شرکت های تعاونی :
شرکت های تعاونی را می توان به طور کلی به سه گروه تولیدی، توزیعی و یا ( تولیدی_ توزیعی ) تقسیم نمود :
شرکت تعاونی تولیدی: مطابق ماده 190 قانون تجارت، به منظور اشتغال اعضاء تأسیس می شود که به تولیدات مربوط به کشاورزی، پرورش و صید ماهی، دامداری، دامپروری، تولیدات صنعتی، معدنی و احداث مسکن و یا کارهای فرهنگی فعالیت می کنند.
شرکت تعاونی توزیعی: شرکت تعاونی توزیعی (مصرف) وفق ماده 192 قانون تجارت به شرکت تعاونی های گفته می شود که برای مصارف مشترک اعضاء تأسیس شده که امور مربوط به تهیه مسکن و یا تهیه و توزیع کالا وآموزشی، بهداشتی و درمانی ویا سایر امور فعالیت می کند.
شرکت تعاونی تولیدی_ توزیعی: شرکت تعاونی که هم فعالیت تولیدی وهم فعالیت توزیعی داشته باشد به آن شرکت تعاونی تولیدی_ توزیعی می گویند.

• شرکت تعاونی آموزشگاه ها :
ماده 87 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد: شرکت تعاونی آموزشگاه ها شرکتی است که با عضویت دانش آموزان یا دانشجویان مراکز آموزش به منظور آموزش عملی مقررات شرکت های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود:
1- ایجاد فروشگاه و تهیه وسایل تحصیل و مصرفی اعضاء
2- تاسیس باشگاه و تهیه وسایل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء
3- خرید مصنوعات و کاردستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن
4- تشویق اعضاء به پس انداز
5- تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء
6- تدارک وسایل بهداشتی و درمانی اعضاء
7- ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء

• هدف اصلی از تشکیل شرکت های تعاونی آموزشگاهها
همان طور که ماده 87 قانون شرکت های تعاونی اشاره می کند، هدف اصلی از تشکیل شرکت های تعاونی آموزشگاه ها تعمیم اصول تعاون به منظور آموزش عملی مقررات شرکت های تعاونی بین دانش آموزان یا دانشجویان مراکز آموزش عالی است و به این ترتیب کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی و مدارس راهنمایی و دبیرستان ها و همچنین دانشجویان آموزشکده ها، دانشکده ها، و دانشگاه ها با پرداخت بهای یک سهم می توانند به عضویت شرکت های تعاونی درآیند.

• انواع شرکت های تعاونی آموزشگاه ها
_شرکت های تعاونی آموشگاه هایی که اعضای آن به سن قانونی رسیده اند.
_شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که اعضای آن به سن قانونی نرسیده اند.
* شرکت های تعاونی آموزشگاها با توجه به این که دو گروه سنی ( یعنی دانشجویان مراکز آموزشی که به سن قانونی رسیده اند و دانش آموزان مدارس قبل از دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان اند) تشکیل می گردد دارای شرایط خاصی در تشکیل و همچنین مدیریت می باشند.

• خصوصیات شرکت های تعاونی آموزشگاهها :
خصوصیات شرکت های تعاونی آموزشگاه ها را اجمالاً می توان به شرح زیر توصیف نمود :
1- شرکت های تعاونی آموزشگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند: آنها که با عضویت دانشجویان (دارای سن قانونی) تشکیل می شود، و آنها که با عضویت دانش آموزان (دارای زیر سن قانونی) تشکیل می گردد.
2- قانون حاکم بر شرکت های تعاونی آموزشگاه های با عضویت دانشجویان، قانون شرکت های تعاونی و قانون بخش تعاونی است و اعضای این گونه شرکت های تعاونی می توانند با عنایت به قانون فوق الذکر با اخذ مجوز از وزارت تعاون نسبت به تأسیس و تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند، فلذا اینگونه شرکت ها پس از تأسیس باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و اسامی مدیران و بازرس/بازرسان انتخابی، طبق قانون، از طرف آن اداره اعلان و در روزنامه رسمی درج و منتشر گردد.اینگونه شرکت ها می توانند مستقلاً و بر طبق اساسنامه خود به مبادرت به عملیات تجاری و به نام شرکت نزد بانک ها افتاح حساب کنند.برعکس، شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که اعضای آنها به سن قانونی نرسیده اند، پس از تشکیل باید در دفتر مخصوصی در ادارت آموزش و پرورش مناطق مربوطه که به این امر اختصاص داده شده ثبت شود و از طرف ادارات مربوطه تاریخ تشکیل و شماره ثبت و همچنین تاریخ انحلال آن ( در صورت انحلال) جهت اطلاع به وزارت تعاون ارسال گردد.
3- سن رشد (قانونی) برای معامله 18 سال است. پسر به شرط رسیدن به 15 سال و دختر به شرط رسیدن به 9 سال اگر چه طبق قانون مدنی ایران بالغ محسوب می شوند و می توانند ازدواج کنند، اما چنانچه بخواهند در امور مالی خود تصرف و یا مداخله داشته باشند یا استیفای حق کنند، قبل از رسیدن به سن 18 سال باید رشد خود را در محکمه به ثبوت برسانند و حکم رشد خود را از دادگاه دریافت دارند.
با این توضیح که انسان ایرانی به شرط رسیدن به سن 18سال رشید محسوب می شود و حق مداخله و تصرف در امور مالی و استیفای حقوق خود را دارد ( مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود) در شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که با اعضای کمتر از 18 سال و معمولا در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تشکیل می شود اگر چه اعضای هیأت مدیره از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند، اما طبق اصول حقوقی گفته شده قانونا حق و اختیار ندارند مستقلا مبادرت به عملیات تجاری کنند و یا با امضای خود اسناد تعهد آور صادر کنند و یا افتتاح حساب در بانکی کند ( زیرا بانک ها بنا به دلایل فوق اصولا حسابی به نام آن شرکت با امضای اعضای کمتر از 18 سال افتتاح نمی کنند و اسناد تعهدآوری از قبیل چک و غیره اصولا در اختیار آنان قرار نمی دهند) فلذا در اینگونه شرکت ها مدیر عامل و حسابدار شرکت حتما باید از طرف کارکنان آن مدارس و ترجیحا از بین کسانی که کلاس های آموزش تعاون را دیده باشند انتخاب شوند و فقط این اشخاص دارای حق امضای اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها و سفته ها و صدور سهام خواهند بود.

• نکات قابل توجه در مورد شرکت های تعاونی آموزشگاه ها :
1. در شرکت های تعاونی آموزشگاهها به طور اعم، اعضای هیأت مدیره نباید کمتر از 5 نفر و اعضای علی البدل کمتر از2 نفر باشند.
2. نظر به اینکه ابتدای سال تحصیلی در ایران از اول مهر و انتهای آن در آخر شهریور سال بعد است، دوره مالی شرکت های تعاونی آموزشگاه ها با دیگر تعاونی های مصرحه (صریح ) در قانون تشکیل شرکت های تعاونی متفاوت است و با سال تحصیلی وفق و تطبیق داده شده است و، به استثنای سال اول تاسیس، دوره مالی تعاونی های آموزشگاه ها از اول مهر تا شهریور سال بعد است.
3. حداقل بهای هر سهم در شرکت های تعاونی آموزشگاهها ده ریال و حداکثر بهای هر سهم یکصدریال است و چون در شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که در مدارس تشکیل می شود اعضای آن فاقد سن قانونی و اهلیت تصرف در مال هستند و به عبارت دیگر قانوناً نمی توانند معامله ای انجام دهند.سهام آنها باید توسظ اولیای قانونی آنان خریداری شود.
4. در شرکت های تعاونی آموزشگاه ها اعضایی که تحصیلاتشان به پایان می رسد حداکثر معادل ارزش روز سهام، با تصویب هیأت مدیره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ پایان سال مالی، و بهای سهام اعضایی که به عللی در خلال سال تحصیلی از موسسه آموزشی خارج می گردند و بدین سان شرایط عضویت در شرکت های تعاونی آموزشگاه مورد نظر را از دست می دهند، با تصویب هیأت مدیره، حداکثر معادل ارزش روز سهام فوراً قابل پرداخت خواهد بود.
شرایط عضویت در شرکت های تعاونی آموزشگاه ها به شرح ذیل می باشد :
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
- عضو نبودن در شرکت های تعاونی مشابه
- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت های تعاونی:
برای ثبت شرکت های تعاونی تهیه و ارائه اسناد ذیل به وزارت تعاون ضروری است :
1- درخواست نامه برای ثبت شرکت های تعاونی
2- مجوز تشکیل شرکت تعاونی، صادره از وزارت تعاون
3- آگهی دعوت اولین جلسه مجمع عمومی ( موسس)
4- صورت اسامی وفهرست اعضای تعاونی با امضای اعضای حاضر در مجمع
5- صورتجلسه اولین مجمع عمومی (موسس) با امضای هیئت رئیسه مجمع
6- گواهینامه بانک مبنی بر واریز مبالغ اسمی سهام خریداری شده توسط اعضاء
7- ورقه ارزیابی آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری(در صورت وجود آورده های غیر نقدی)
8- اساسنامه مصوب اولین مجمع عمومی (موسس)، امضاء شده توسط هیئت رئیسه مجمع
9- صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس،منشی ومدیرعامل و دارندگان حق امضای شرکت (مدیرعامل، همراه یک یا دو عضو هیئت مدیره)
10- قبولی اعضای هیئت مدیره (مدیرعامل، بازرس/ بازرسان، اصلی وعلی البدل)


  • آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 مرداد 1397
نظرات()   
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات